📔 Regulamin


§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Platforma Frontschool dostępna pod adresem internetowym www.frontschool.pl prowadzona jest przez Kamila Józwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Józwik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7742955790, REGON: 368509767.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca -osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamil Józwik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7742955790, REGON 368509767.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.frontschool.pl.
 6. Kurs – usługa możliwa do zakupienia w Sklepie, zawierająca materiały edukacyjne związane z główną tematyką kursu.
 7. Platforma – platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym www.frontschool.pl, na której klienci mają dostęp do zawartości zakupionych Kursów.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

§ 3
Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Łojewska 14/49, 03-392 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@frontschool.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 600 074 215
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu wymagane są:
  – komputer z dostępem do Internetu,
  – stabilne łącze internetowe,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – przeglądarka internetowa zaktualizowana do jej najnowszej wersji (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari).
 2. Organizator nie zapewnia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z serwisu. Wszystkie koszta związane z zapewnieniem niezbędnych warunków technicznych ponosi użytkownik.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub usunięcia dowolnej treści, lub usługi bez wcześniejszego powiadomienia

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie zamówienia wymaga założenia Konta dla Klienta. Konto może być założone przez Klienta samodzielnie przed Złożeniem zamówienia bądź w trakcie jego składania.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Oferowane metody płatności

 1. Każdy kurs w serwisie może zostać opłacony jedynie za pomocą płatności online.
 2. Sklep nie obsługuje płatności gotówkowych.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności w sklepie:
  – płatność automatyczna Pay by link,
  – szybki przelew online,
  – BLIK,
  – karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro).
 5. Jako dowód zakupu klient otrzyma fakturę VAT wysłaną w przeciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, wystawioną na dane podane w trakcie składania zamówienia.
 6. Klient zgadza się na przesyłanie dokumentów dotyczących zakupu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za usterki infrastruktury technicznej i niedostarczenie produktu bezpośrednio po opłaceniu. W tym przypadku klient ma obowiązek poinformować o tym sprzedawcę, a sprzedawca ma obowiązek udzielenia dostępu manualnie. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji klientowi nie przysługuje żadne dodatkowe odszkodowanie.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu po zawarciu umowy sprzedaży — w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Dostęp do kursu zostaje przydzielony w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności online. Dostęp zostanie również potwierdzony wiadomością e-mail.

§ 9
Zasady korzystania i dostęp do kursów

 1. Dostęp do sprzedawanych kursów realizowany jest przez Platformę www.frontschool.pl.
 2. Klient jest zobowiązany do strzeżenia danych dostępowych do platformy oraz dostępnych tam materiałów przed niepowołanym lub publicznym dostępem.
 3. W przypadku podejrzenia o nielegalne udostępnianie danych lub materiałów Sprzedawca może zablokować klientowi dostęp do serwisu do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Dostęp do zakupionych kursów przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że strona kursu jasno i wyraźnie informuje o ewentualnych ograniczeniach czasowych.
 5. Kupujący wraz z dostępem do kursu otrzymuje dostęp do platformy dyskusyjnej, na której będzie mógł otrzymać od autora kursu wsparcie merytoryczne w odniesieniu do materiałów dydaktycznych zawartych w kursie.
 6. Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowych odpowiedzi na pytania zadawane przez Kupującego 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
 7. Korzystanie z platformy dyskusyjnej przez Klienta jest dobrowolne.
 8. Nie ma możliwości zakupu kursu bez dostępu do platformy dyskusyjnej.

§ 10
Odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  – działania podmiotów obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowy i nieprzerwany dostęp do Internetu.
  – brak dostępności Platformy spowodowany awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego lub nieprawidłowego działania łączy telekomunikacyjnych i wywołanych przez nie szkód.
  – jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.
  – jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące wynikiem podania przez kupującego sprzecznych z prawdą danych przy rejestracji lub płatności.
 2. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania danych logowania osobom trzecim.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy sprzedaży wspomnianej w § 8.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§ 12
Reklamacja

 1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć drogą mailową na adres podany w § 3.
 2. Reklamacja powinna zawierać poniższe informacje:
  – dane kontaktowe składającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail),
  – opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  – żądania składającego reklamację.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Sprzedawana usługa jest dystrybuowana w formie cyfrowego dostępu i Klient otrzymuje do niej dostęp po zaksięgowaniu wpłaty. Nie mają miejsca żadne opłaty za zwrot usługi.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być podmiot obsługującemu płatności.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać wysłane na adres e-mail podany w § 3.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych oraz zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.